Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijvingen en betalingen

Na inschrijving voor een cursus, workshop of training volgt er een vrijblijvend telefonisch intakegesprek, waarin we samen besluiten of de training voor jou geschikt is. Indien dat het geval is, ontvang je een mail met praktische zaken. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Betaling

Na betaling van het overeengekomen bedrag op rekeningnummer NL 79 KNAB  0258 2904 71 t.n.v. P.C.A. Lie van Dijk, is je deelname definitief. Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

Annulering

Annulering van deelname dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail of de post. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig. Bij annulering tot twee weken voor de geplande datum, wordt er 30,00 euro administratiekosten berekend en wordt het restant bedrag teruggestort. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training of het niet aanwezig zijn bij aanvang, ben je het gehele bedrag verschuldigd. De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken tijdens de training, wordt geen compensatie of restitutie verleend. Wel wordt telefonisch door de trainer de sessie en het huiswerk besproken.

Geheimhouding

Hoewel de focus tijdens de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. De trainer gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Van de deelnemer wordt ook verwacht dat deze op vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van groepsleden.

Overig

Mindfulness training is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische of medische behandelingen. Bij twijfel raad ik je aan eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen.

De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. Op geen enkele wijze kan Le Dauphine aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Deelname aan de training betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Retraites

  • Door het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
  • De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding voor de retraite plaats te vinden. Voor een weekend retraite dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden, voor een week retraite geldt een aanbetaling en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retraite betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Le Dauphine het recht de reservering te laten vervallen.
  • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
  • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
  • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
  • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
    – Twee en een half maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
    – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
    – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
    – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
  • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan een retraite zijn doorgegeven.
  • Le Dauphine heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Le Dauphine heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. Als de retraite door coronamaatregelen vanuit de overheid niet door kan gaan op de geplande datum, dan wordt de retraite verschoven naar een passende datum. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op terugbetaling. Als de deelnemer op de nieuwe datum niet mee kan gaan met de retraite, dan heeft de deelnemer het recht om met een volgende retraite mee te gaan. 
  • Le Dauphine heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

Aansprakelijkheid 

  • Le Dauphine zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
  • Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Le Dauphine is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
  • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Le Dauphine. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimers 

  • De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
  • Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
  • Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

Wijzigingen in programmering retraites

  • Le Dauphine heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Le Dauphine geeft zelf les , of zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retraite per mail over ingelicht.

Huisregels

  • Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
  • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Le Dauphine is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
  • Le Dauphine heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
  • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Le Dauphine niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
  • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Le Dauphine.